Preguntes freqüents (FAQs)

Preguntes freqüents

1Quines festivitats estan afectades per la nova instrucció ITC-18 del RD 989/2015, de 30 d’octubre?
Les manifestacions festives amb participació ciutadana reconegudes per l'article 5 de l'annex I del Decret 19/2011 del Consell de la Generalitat Valenciana: CORDÀ, CORREFOC, PASSEJÀ I DESPERTÀ.
2Quin requisit és imprescindible per a acollir-se a la nova normativa ITC-18?
Per a poder aplicar la ITC-18 del RD 563/2010 és imprescindible disposar d’un Responsable de Grup a l’associació, falla, colla, clavaria, penya o agrupació i presentar amb la suficient antelació la documentació requerida a l’ajuntament per a que aquest puga autoritzar la celebració de la manifestació festiva.
3Quina documentació necessite presentar per a que l’ajuntament autoritze una manifestació festiva?

Per a sol·licitar autorització de celebració de la manifestació festiva cal presentar amb la suficient antelació a l'ajuntament els 12 documents indicats al punt 2 de la ITC-18, entre els quals es troba la justificació de la formació CRE de tots els membres del grup o grups participants. A més, si s’utilitzen artificis sense marcat CE, s'haurà d'aportar la còpia de la Resolució de la DGPEM del Ministeri per la qual s'autoritza al taller de fabricació al que s'ha fet la comanda d'artificis a fabricar eixos coets sense marcat CE.

Es recomana presentar la documentació a l’ajuntament amb més de 30 dies d’antelació a la data de la manifestació festiva per a que l’ajuntament puga revisar que la documentació és correcta i enviar la comunicació o autorització d’ús d’artificis pirotècnics a la Subdelegació del Govern corresponent amb una antelació mínima reglamentària de 15 dies hàbils.

4Podem celebrar una despertà utilitzant amb la mà trons de metxa amb marcat CE comprats a un establiment de venda autoritzat i sense aplicar la ITC-18?
No, ja que no serà possible complir amb les instruccions d'ús del fabricant (no subjectar amb les mans, dipositar al terra, encendre i allunyar-se una distància mínima de 15 metres). L'incompliment d'estes instruccions vulnera l'article 141 del RAPC i pot suposar una sanció per a cada infractor, a més de les reclamacions derivades per celebracions no autoritzades i sense organitzador definit.
5En la Falla fem una despertà infantil, on participen tots els xiquets de la comissió infantil utilitzant artificis de categoria F1 i F2. Què és necessari per a fer el curs de CRE per als fallers majors i infantils de la Falla?

És necessari que la Falla tinga almenys una per

sona associada amb l'acreditació de Responsable de Grup CRE.

Per a formar als components d'una Falla existixen dos possibilitats:

  • Que eixa Falla establisca Conveni a la Generalitat i la formació als que volen ser CRE la impartisquen els Responsables de Grup de la Falla.
  • Que li demanen a qualsevol entitat formadora amb Conveni (com per exemple CRE-VALENCIA) que li forme als que volen ser CRE.

Amb els menuts ( a partir de 8 anys), seria el mateix procediment però en una sessió específica i amb una metodologia de formació adequada a l'edat. A més, cal una autorització expressa firmada pel pare, mare o tutor legal per a realitzar la formació CRE als menors d’edat.

6Tots els membres d'una Falla deuen ser CRE en la modalitat de despertà?
No necessàriament. Sols deuen superar la formació aquells membres que vagen a participar de forma activa en una despertà, és a dir, utilitzant artificis pirotècnics de forma tradicional amb o sense marcat CE. Els membres que superen la formació CRE junt als seus Responsables de Grup vinculats formaran el Grup CRE de la Falla, que es registrarà a la base de dades creada a l'efecte per la Generalitat a la plataforma tecnològica de la Conselleria de Presidència.
7Quina caducitat té l'acreditació de CRE?
Cal distingir dos casos. Per als majors d'edat l'acreditació és indefinida, és a dir no caduca. Els menors d'edat deuran adaptar l'acreditació quan superen la majoria d'edat. En qualsevol cas, l'acreditació es por perdre per actuacions negligents o incompliments especificats a l'Orde 1/2012.
8Els CRE formats en una associació determinada, poden participar en les manifestacions festives organitzades per altres agrupacions o altres poblacions?
Sí, sempre que l'organitzador permeta la participació de membres d'altres associacions i que indique en la sol·licitud d'autorització els Grups de CRE participants, adjuntant la documentació requerida (Personalitat jurídica, Responsables de Grup i CREs participants).
9Quina és la funció principal del Responsable de Grup en una manifestació festiva?

La ITC-18 assigna al Responsable de Grup la funció de fer la comanda d'artificis sense marcat CE al fabricant. Com que els artificis sense marcat CE no estaran a la venda al públic als establiments habituals, sols un Responsable de Grup CRE vinculat a l'associació podrà fer la comanda d'artificis per a eixa associació o grup CRE.

Des del 2015, està encarregat també de signar la comunicació o sol·licitud d’autorització d’ús d’artificis pirotècnics per a la manifestació festiva que s’enviarà a la Subdelegació del Govern. Per tant, és responsable de la veracitat de les dades relatives als artificis a utilitzar i de les quantitats indicades.

10L'acreditació de CRE o de Responsable de Grup CRE ens permet realitzar una cremà de Falla o fer un castell menut?

No, en cap cas. Estes acreditacions sols ens permeten utilitzar artificis de forma tradicional durant la celebració de les manifestacions festives indicades a R1 (cordà, passejà, correfoc i despertà). Els artificis utilitzats seran "equivalents" a les Categories F1, F2 i F3 o T1, però mai a la Categoria f4, reservada exclusivament als professionals pirotècnics (experts).

En cas que en una celebració particular de caràcter singular o esporàdic s'utilitzaren menys de 10 kg de matèria reglamentada d'artificis de les Categories F1, F2 o F3 amb marcat CE, qualsevol ciutadà podria realitzar-la, però sempre complint les instruccions d'ús i les distàncies de seguretat exigides pel fabricant a l'etiquetatge dels productes, segons s'indica a l'article 141 del Reglament d'articles pirotècnics i cartutxeria.

Més preguntes freqüents

1Un responsable de grup CRE pot participar en una manifestació festiva o cal que realitze la formació de CRE?

Segons s'indica a la Disposició Addicional segona de l'Orde 1/2012, els responsables de grup de consumidors reconeguts com a experts degudament acreditats per l'Administració (en este cas, la Delegació del Govern de la Comunitat Valenciana) que s'incorporen al registre de Grups creat per la Generalitat, tindran la consideració de CRE en les modalitats que abaste el seu certificat.

Per tant, els RGCRE poden descarregar de la plataforma de Formació CRE de la Generalitat (botó “Certificado CRE”) la seua acreditació “convalidada” com a CRE per a poder participar activament sense haver de realitzar la formació de CRE.

2Un pare (o mare) que no estiga acreditat com a CRE pot acompanyar els seu fill amb acreditació CRE com a menor en una despertà?
Sí, sempre que l'organitzador de l'acte permeta la participació passiva, és a dir que poden haver acompanyants però no poden utilitzar artificis, ja que sols poden utilitzar-los els CRE, siguen majors o menors, cadascú acorde a la categoria equivalent establida. En qualsevol cas, es requerirà presentar a l’ajuntament en la sol·licitud d'autorització, el permís per escrit dels pares o tutors legals per a que puga participar de forma activa a la manifestació festiva i acreditar que l’organitzadors disposa d’una assegurança d’accidents als menors que participen de forma activa com a CRE, és a dir, utilitzant artificis.
3A qui podem dirigir-nos per a que forme com a CRE als membres de la nostra falla, penya, associació, clavaria o colla en alguna de les 4 modalidats de manifestació festiva, una vegada algú de la nostra associació ja tinga l’acreditació de Responsable de Grup CRE?

A alguna de les entitats amb conveni de formació amb la Generalitat Valenciana que hi ha actualment, com per exemple:

  • Colla de Recuperacions Extraordinàries de València (CRE-V)
  • Federació d’Agrupacions CRE de la Comunitat Valenciana (FEDERCRE)

També es pot consultar periòdicament el llistat de cursos CRE autoritzats per la Conselleria de Presidència a la web: http://www.presidencia.gva.es/web/seguridad/formacioncre.

4Com podem inscriure a la nostra associació, agrupació, falla, penya, colla o clavaria al Registre de Grups CRE de la Generalitat Valenciana?

En primer lloc, algun membre de l'associació deu participar i superar el curs de Formació de Responsable de Grup CRE i obtenir l'acreditació que li expedirà la Delegació del Govern de la Comunitat Valenciana en les modalitats superades i vinculat a l'associació a la que pertany.

En segon lloc, cal que algun dels Responsables de Grup de l'associació obtinga un Certificat Digital de l'ACCV i l'instal·le a un ordinador.

Els Certificats Digitals es generen a partir d'un codi d'activació que ha de demanar i recollir la persona interessada en qualsevol Punt de Registre d'Usuari de la Comunitat Valenciana (Podeu consultar el més proper a la vostra població i la seua ubicació i horari en http://www.accv.es/ciudadanos/puntos-de-registro-de-usuario/).

El Codi d'activació s'ha d'utilitzar abans de 15 dies per a que no caduque.

Vos recomanem generar el Certificat Digital en fitxer i no directament sobre el navegador

Executar el programa enroll i assignar un PIN de 6 caracters que heu de recordar. Així podreu utilitzar-lo facilment en altres equips o guardar-lo per si algun dia teniu problemes amb l'ordinador. Comprovar que el Certificat està correctament instal·lat en l'Explorer en Herramientas-Opciones de Internet-Contenido- Certificados-Personal.

En tercer lloc cal instal·lar els Certificats de l'ACCV de la Generalitat Valenciana com a Entitat de Confiança. NO ÉS EL VOSTRE PERSONAL QUE ACABEU D’INSTAL.LAR. SÓN UNS ALTRES NECESSARIS ( vore manual-1 de registre de certificats ROOT-CA-GVA de l'ACCV).

A continuació, procedirem a configurar el nostre equip per a la correcta instal.lació del programa CAPICOM en funció de la versió de l'Internet Explorer (vore Manual-2A CAPICOM Explorer 6 i 7)-(vore Manual-2B CAPICOM Explorer 8 i 9). És important no utilitzar altres navegadors i utilitzar la versió de 32 bits amb permisos d'Administrador).

Per acabar, accedirem a la web de la Conselleria de Justícia per a Consumidors Reconeguts com a Experts http://www.justicia.gva.es/web/seguridad/formacioncre a la Plataforma Formació CRE.

Si hem seguit correctament les indicacions ens apareixerà un missatge en Anglés per a confirmar la identitat i al polsar "Yes" ja podem accedir a Grupos CRE i crear el registre de la nostra Associació indicant totes les dades que ens demanen (Nom de l'Associació, CIF, direcció i població).

Si vos apareix una finestra indicant que no heu instal·lat el CAPICOM és que no hem fet alguna cosa bé i caldrà repetir el procés a partir del pas tercer.

Si es queda la pàgina en blanc aneu a "Herramientas" de l'Internet Explorer i afegiu el lloc web en "Configuración de vista de compatibilidad". Afegiu l’adreça http://externo.gva.es/forcre/ en “Sitios de Confianza”. Tanqueu l'Explorer i proveu a entrar de nou.

Si no vos deixa introduir el CIF, poseu-vos en contacte amb la Conselleria al tel. 963985300 o contacteu amb nosaltres a través del correu info@crevalencia.es

5Quins artificis poden fabricar-se sense marcat CE per a la seua utilització pels CRE?

L'acreditació CRE habilita, entre altres, a utilitzar artificis sense marcat CE per a poder mantindre l''essència i la tradició en les manifestacions festives reconegudes, de forma legal. Estos artificis deuran fabricar-se amb una autorització especial degut a que, per raons constructives o funcionals, no poden disposar de marcat CE, en quedar exceptuats de l’àmbit d’aplicació de la Directiva 2013/29/UE, de 12 de juny de 2013.

Els articles sense marcat CE que poden utilitzar-se a la ITC-18 seran per exemple el tro de bac (per contindre clorats), les peces de cordà, els coets borratxos i les femelletes (amb moviment erràtic i trajectòria indefinida) o bé els trons de metxa que superen els 120 dB (sempre que siguen de cat. equivalent F3 o inferior).

6Des de quan és d'aplicació la ITC-18 i quin termini d'adaptació té?
R16. La ITC-18 del RD 563/2010, de 7 de maig, entrà en vigor el 11 de novembre de 2011 (18 mesos després de l'entrada en vigor del Reial Decret) i estava establit un termini d'adaptació que expirà el 30-09-12, al publicar-se el RD 1335/2012 que modifica el Reglament d'articles pirotècnics i cartutxeria.
7Quins fabricants han sol·licitat ja al Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme autorització per a fabricació d'artificis sense marcat CE per a ser utilitzats en les manifestacions festives acollides a la ITC-18?

Fins ara sabem que més de 10 dipòsits de productes acabats de fabricants espanyols (és a dir, que fabriquen ells mateixos a Espanya) han obtingut autorització administrativa mitjançant Resolució de la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme.

Amb la modificació del RAPIC i l’entrada en vigor del RD 989/2015 sols ens consten 2 pirotècnies que estan fabricant artificis sense marcat CE per a que puguen ser utilitzats pels CRE de forma tradicional.

  • Pirotecnia de Altura (A. Zarzoso) Tel. 964147026
  • Pirotecnia Accitana Mª Angustias. Tel. 606 437 506

La tramitació amb el Ministeri i amb l'ajuntament es pot allargar fins a 2 mesos, per la qual cosa es recomana iniciar els tràmits amb el fabricant i amb l'ajuntament amb suficient antelació per a obtindre a temps l'autorització administrativa per a la realització de la manifestació festiva.

8Quina documentació i quins impresos ha d'enviar l'ajuntament a la Delegació del Govern?

L'ajuntament d’on es realitze una manifestació festiva acollida a la ITC-18 ha de presentar a la Delegació del Govern un tipus de documentació o altre en funció de la matèria reglamentada (NEC) que estiga previst utilitzar a la manifestació festiva. Esta documentació queda indicada en la Circular de la Delegació del Govern sobre l'aplicació de la ITC-18 enviada a tots els ajuntaments de la Comunitat Valenciana en febrer de 2013. (DESCARREGAR DOCUMENT)

Cal destacar que el procediment pot fer-se per via telemàtica a la web: https://sede.administracionespublicas.gob.es/procedimientos/index/categoria/42 i que les autoritzacions administratives per a ús de més de 50 kg de Matèria Reglamentada (NEC) en Manifestacions Festives ITC-18 requerixen el pagament d'una taxa per emisió d'autorització expressa que deu abonar prèviament l'organitzador de l'acte i que pot confeccionar mitjançant l'enllaç: https://sede.mpt.gob.es/tasasPDF/prepareTasa?idModelo=790&idTasa=054&idProvincia=46

Seleccionar Base W i indicar número d'envasos o dotzenes de coets.

9Quin és el procediment que cal seguir per a aconseguir amb antelació l'autorització per a la celebració d'una manifestació festiva acollida a la ITC-18?

El procediment és el següent:

1r PAS: El Responsable de Grup de l'agrupació interessada demanarà al fabricant els artificis amb o sense marcat CE que necessitaran els grups CRE participants en la manifestació festiva. El fabricant sol·licitarà al Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme una autorització especial de fabricació sense marcat CE indicant el dia i la localitat en la que se celebrarà l'acte.

2n PAS: Una vegada obtinguda l'autorització de fabricació del Ministeri (si s’utilitzen artificis sense marcat CE), l'organitzador presentarà a l'ajuntament una sol·licitud d'autorització per a l'acte, aportant els 12 documents que s'indiquen a la ITC-18 del R.D. 989/2015. Si l'organitzador és l'Ajuntament de la localitat, caldrà que el grup CRE participant li aporte la documentació acreditativa de la formació de CRE i RGCRE, així com les quantitats i característiques dels artificis a utilitzar.

3r PAS: L'ajuntament presentarà a la Delegació del Govern (Autoritzacions Administratives) una sol·licitud d'autorització d'ús dels artificis en manifestacions festives amb/sense marcat CE (si s'utilitzen més de 50 kg de Matèria Reglamentada, NEC) o una Comunicació d'ús dels artificis amb/sense marcat CE (si s'utilitzen menys de 50 kg de Matèria Reglamentada, NEC) per a cada manifestació festiva que se celebre, utilitzant els impresos normalitzats enviats per la Circular de la Delegació del Govern als Ajuntaments i enviant-los com a mínim amb 15 dies hàbils d'antelació.

4t PAS: L'ajuntament autoritzarà l'acte en que s'utilitzen els artificis amb/sense marcat CE i li ho comunicarà a l'organitzador. En cas d'utilització de més de 50 kg de Matèria Reglamentada (NEC), l'ajuntament no podrà autoritzar l'acte fins que no dispose de l'autorització expressa de la Delegació del Govern tramitada al pas 3. Quan es recepcionen els artificis caldrà portar l'autorització de l'ajuntament per si ens la demana el fabricant.

10Com puc renovar l’acreditació de Responsable de Grup CRE?
Les acreditacions de RGCRE a la província de València expedides per la Delegació del Govern entre el 2011 i el 2015 tenien una validesa de 5 anys a partir de la data d'expedició, indicada al carnet. Per a renovar-la indefinidament cal presentar un escrit a l’Àrea Funcional d’Indústria de la Subdelegació del Govern en València ( C/ Joaquin Ballester, 39), aportant la taxa pagada de 4,46 Euros en concepte de “Expedicion de Certificados de Aptitud-Carnet de artillero” a nom de l’interessat. No cal tornar a fer cap examen i no cal aportar una fotografia per al carnet. El tràmit pot fer-se telemàtic a través del registre electrònic de l’Administració https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do o bé individualment per registre d’entrada a la Subdelegació del Govern. Una vegada renovada l’acreditació, esta serà indefinida i no caldrà tornar a renovar-la.