Reflexions sobre l'origen de la normativa i la Directiva Europea 2007/23/CE

REFLEXIONS SOBRE L'ORIGEN DE LA NORMATIVA I LA DIRECTIVA EUROPEA 2007/23/CE

1Els coets (artificis pirotècnics en general)

Les associacions, comissions, clavaries, cofraries, penyes i colles que utilizen artificis pirotècnics en manifestacions festives organitzades tenen un greu problema davant del Reglament d'Articles Pirotècnics i Cartutxeria (RAPIC) vigent ja que els articles etiquetats amb CE (posats en el mercat de la Comunitat Europea) deuen d'utilitzar-se conforme a la seua finalitat prevista i segons indiquen les instruccions del fabricant, que inclouran una distància de seguretat i una edat mínima d'utilització (art. 141.1 RAPIC). Les instruccions del fabricant no són unes recomanacions sinò un deure i l'incompliment d'este article (ús incorrecte o indegut d'artificis pirotècnics) està considerat com a una infracció com a mínim lleu i la seua sanció està tipificada a l'article 195 del RAPIC.

L'article 141, per tant, ens impedix utilitzar, per exemple fonts CE de categoria 2, 3 o T1 per a fer una "cordà", un correfoc o una "passejà" ja que estos artificis no estan dissenyats per a esta finalitat i no anem a poder complir amb les distàncies ni amb les instruccions que el fabricant indica per a la seua utilització segura dins del mercat comunitari.

El mateix article 141 ens impedix encendre i llançar els trons de metxa amb la mà com es fa tradicionalment a una "despertà" ja que esta forma d'utilització està prohibida expressament per les instruccions del fabricant.

Qualsevol accident amb els artificis marcats CE suposa l'elaboració d'un informe d'accidents, conforme al model establit per la ITC-26 del RAPIC, per part de la Comunitat Autònoma a l'Estat i d'este al Consell Europeu indicant si l'accident ha sigut provocat per una mala utilització de l'article pirotècnic o per un mal funcionament d'aquest. Este procediment pretén fer un seguiment dels accidents registrats per a prendre mesures com ara la prohibició de determinats artificis impedint la seua comercialització si les estadístiques confirmen que s'està posant en perill la seguretat ciutadana en determinades regions d'Europa (cas molt probable del tro de metxa o masclet amb marcat CE ja que la gent no l'utiliza conforme a les instruccions del fabricant).

L'única excepció que contempla el RAPIC per a poder fer un ús diferent del que indica l'article 141 és utilitzar artificis no posats al mercat i, per tant, exceptuats del compliment de la Directiva Europea 2007/23/CE (coets sense marcat CE). Les condicions requerides per a esta excepció, el procediment administratiu d'autorització en estos casos i la regulació de l´ús d'estos artificis ve recollida en la ITC-18 del RAPIC.

Per tant, els tipus d'articles sense CE que poden demanar-se als fabricants per a utilitzar-los en alguna "cordà", "passejà", "correfoc" o "despertà" acollint-se a la ITC-18 seran:

 • Coets borratxos (sense marcat CE).
 • Peces de cordà mecanitzades (sense marcat CE).
 • Carretilles (sense marcat CE).
 • Femelletes (sense marcat CE).
 • Fonts (fabricades expressament sense marcat CE).
 • Peces de correfoc mecanitzades (sense marcat CE).
 • Metxa estopí (sense marcat CE).
 • Trons de bac (sense marcat CE).
 • Trons de metxa (fabricats expressament sense marcat CE).

2La ITC-18

La ITC-18 naix al 2009 per la reivindicació de les associacions relacionades amb la cultura del foc de l'arc mediterrani i com a solució front a la problemàtica de la Directiva Europea que deixava a les festivitats més arrelades amb ús de pirotècnia no professional en la més absoluta il·legalitat, perillant la seua continuïtat.

Per a poder acollir-se a l'excepció contemplada per la ITC-18 cal complir 5 condicions essencials:

 1. Les manifestacions festives en les quals s'aplique la ITC-18 han d'estar prèviament reconegudes en el Diari Oficial de la CCAA corresponent com a de caràcter cultural , tradicional o religiós. A la Comunitat Valenciana este reconeixement es dona a l'article 2.2 de l'Annex I de l'Orde 19/2011 (DOCV 6745 del 8/3/11) a tot el territori autonòmic per a la "cordà", la "passejà", el "correfoc" i la "despertà"
 2. Els artificis pirotècnics a utilitzar han d'estar exceptuats de la Directiva Europea 2007/23/CE (artificis no posats al mercat, sense marcat CE, que el fabricant fabricarà amb una autorització especial del Ministeri tramitada segons l'article 21.5 del RAPIC).
 3. L'encarregat d'adquir estos artificis pirotècnics sense marcat CE mitjançant una comanda al fabricant serà un Responsable de Grup, amb una acreditació expedida per l'Àrea d'Indústria i Energia de la Delegació del Govern corresponent.
 4. Només podran utilitzar artificis sense marcat CE les persones amb formació CRE certificada per la Comunitat Autònoma corresponent en les manifestacions festives autoritzades.
 5. L'organitzador tramitarà una sol·licitud d'autorització en l'ajuntament aportant com a mínim 9 documents i l'ajuntament deurà autoritzar l'acte abans de la seua celebració.

Cal tindre molt present que per a poder salvar estes tradicions i incorporar-les a la legalitat es creà la figura del Consumidor Reconegut com a Expert (CRE). La formació i acreditació CRE habilita a determinades persones a utilitzar artificis pirotècnics sense marcat CE en funció de la modalitat en la que haja sigut expedida la seua acreditació per la CCAA corresponent.

Segons el cas, els fabricants podran demanar autorització de fabricació d'artificis pirotècnics per al seu ús pels CRE quan la fabricació dels articles que es necessiten per a la manifestació festiva estiga prohibida (cas del tro de bac, per contindre clorats amb metall), quan els articles a utilitzar en la manifestació festiva no complisquen els requisits essencials de la Directiva 2007/23/CE (cas de les carretilles, coets borratxos, peces de cordà o femelletes, amb moviment erràtic) o quan l'ús dels artificis necessaris per a la manifestació festiva es farà incomplint les prescripcions de seguretat relatives a les distàncies i forma d'utilització (cas dels trons de metxa agafats i llançats amb les mans, carretilles o fonts molt prop del cos subjectes amb tenalles o amb eines o bous de foc amb carretilles o fonts carregades a l'esquena). En estos casos el Ministeri concedix autoritzacions especials de fabricació sense marcat CE encara que existisquen articles pirotècnics amb marcat CE similars o idèntics ja que d'altra manera no es podria complir amb l'article 141 del RAPIC.

Cal insistir en que l'ús d'artificis amb marcat CE (categories 1,2,3 T1) es deu realitzar segons les instruccions del fabricant (Art. 141), per la qual cosa amb estos artificis amb marcat CE és impossible realitzar una "despertà", una "passejà", un "correfoc" o una "cordà" en condicions reglamentàries ni obtindre autorització per a l'ús d'artificis ni per a l'acte. Es recorda que si en qualsevol acte s'utilitzen més de 10 kg de matèria reglamentada d'artificis amb marcat CE (Cat 2, 3 o T1) seria d'aplicació la ITC-8 i l'acte deuria ser realitzat per professionals experts ja que es consideraria un espectacle.

3Els fabricants

No tots els fabricants de l'estat espanyol poden obtindre del Ministeri autorització de fabricació d'artificis sense marcat CE per a ús de CRE en la ITC-18, ja que s'han de presentar les fitxes tècniques dels artificis que es volen fabricar, la justificació de la seua necessitat i el Certificat del taller deu contemplar la família de productes per a la que es demana la fabricació. És a dir, que un fabricant que sols es dedique a fer trons de metxa no pot obtindre autorització de fabricació per a fabricar coets borratxos sense CE o a la inversa. Els fabricants que importen els productes (CE) sense fabricar-los tampoc poden obtindre cap autorització per a fabricar sense marcat per a CRE ja que no tenen procés productiu.

Per tant, els artificis sense marcat CE sols podran ser de fabricació nacional, amb la qual cosa es dona treball i benefici a les famílies del sector que continuen fabricant a Espanya.

Segons s'indica a l'Especificiació Tècnica ET4.01 del RAPIC, els fabricants deuen incloure estos artificis sense marcat CE en els processos de control de qualitat, per tal de garantir el bon funcionament dels productes.

Com que el Responsable de Grup és qui realitza la comanda als fabricants, desde esta Federació recomanem que es realitze la comanda per a la manifestació festiva amb més de 2 mesos d'antel·lació i que si passats 15 dies no ens entrega el justificant de sol.licitud de fabricació al Ministeri es canvie immediatament de fabricant, ja que es corre el perill de no arribar a temps en les tramitacions necessàries. També es recomana actuar d'esta manera quan el professional expert ens vullga vendre artificis amb marcat CE per a utilitzar-los per a la ITC-18 sense seguir les instruccions, ja que segons s'ha explicat als apartats anteriors la ITC-18 no cobrix este cas i estariem actuant de manera antirreglamentària sense estar cobert per cap autorització ni per cap assegurança.

Convé recordar que la resolució de fabricació del Ministeri al fabricant per a cada manifestació festiva és un document que l'ajuntament deu presentar a la Delegacó del Govern per a sol·licitar l'autorització d'ús, per la qual cosa és el document amb el qual s'inicia tot el procediment de tramitació.

Cal indicar que el fabricant deuria entregar els artificis al Responsable de Grup quan se li acredite que la celebració manifestació festiva ha sigut autoritzada per l'ajuntament corresponent, ja que no existix traçabilitat per a verificar les autoritzacions.

Des d'esta Federació s'ha estat treballant amb diverses propostes per a que els fabricants interessats pogueren disposar d'una autorització anual per a fabricar, emmagatzemar i transportar artificis sense marcat per a CRE per a facilitar i optimitzar els recursos públics i privats però per qüestions polítiques i d'interessos comercials i per la poca demanda que estan realitzant els Responsables de Grup CRE esta millora ha quedat temporalment desestimada.

4Les associacions

Actualment, menys de la meitat de les associacions de la Comunitat Valenciana que celebren manifestacions festives amb ús de pirotècnia no professional disposen de Responsable de Grup i estan inscrites com a grup CRE en la plataforma tecnològica de la Conselleria de Governació i Justícia. Dels Grups CRE existents, sols el 25% estan aplicant correctament la ITC-18 utilitzant coets sense marcat CE i obtenint les autoritzacions indicades per la normativa.

Moltes associacions desconeixen encara la normativa i estan incomplint voluntària o involuntàriament l'article 141 utilitzant artificis amb marcat CE sense seguir les instruccions del fabricant, arriscant-se a que se'ls aplique el procediment sancionador previst a l'article 195 del RAPIC i que establix una sanció mínima de fins a 300 Euros.

Cal destacar que aquelles associacions que no disposen de resposable de grup no poden acollirse a l'excepció prevista per la ITC-18 ni obtindre la formació CRE per als seus membres.

5Els ajuntaments

La majoria d'ajuntaments són desconeixedors del procediment a seguir per tal de tramitar l'autorització d'una manifestació festiva acollida a la ITC-18, malgrat les dos circulars de la Delegació del Govern enviades a través de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.

Esta Federació va participar i col·laborar en una Jornada Técnica sobre la ITC-18 per a Ajuntaments que se celebrà a AIDICO en setembre de 2013 i en la qual el personal tècnic i administratiu dels ajuntaments va fer diversos exercicis pràctics simulats d'autoritzacions en diferents casos de manifestació festiva, per tal de detectar i conéixer les principals errades i dubtes dels procés de tramitació.

Des d'esta Federació s'està ajudant a facilitar els procedimients d'entrega de documentació per part dels organitzadors o de les associacions amb models de formularis que permeten presentar tota la documentació requerida d'una forma clara i ordenada. També disposem de models a seguir per a que els ajuntaments puguen fer la resolució d'autorització de la manifestació festiva i enviar-la a l'organitzador o el grup CRE participant.

La principal confusió als ajuntaments és tractar les autoritzacions de les manifestacions festives acollides a la ITC-18 ("cordà", "passejà", "correfoc" o "despertà") com si foren espectacles pirotècnics regulats per la ITC-8 i les tramitacions, documents i mesures de seguretat són ben diferents.

Altre aspecte a destacar és el retràs en enviar la comunicació d'ús o sol·licitud d'ús d'artificis sense marcat CE a la Delegació del Govern, que en la Circular de Delegació del Govern es demana que es realitze amb almenys 10 dies d'antelació a la celebració. A estos documents cal adjuntar la resolució del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme al fabricant amb la relació d'artificis sense marcat CE autoritzats per a fabricar, ja que com s'ha insistit és condició indispensable la utilització d'artificis sense marcat CE.

6Les administracions

Les principals administracions implicades no estan promoguent la difusió de la normativa entre els ajuntaments o els usuaris amb campanyes informatives per la qual cosa el procés de normalització està sent molt lent i dificultós. Tampoc s'està informant de manera clara de l'article 141 del RAPIC ni de les alternatives que presenta la normativa, per la qual cosa hi ha una confusió generalitzada entre els usuaris que moltes vegades opten per utilitzar artificis amb marcat CE en les manifestacions festives sense saber la responsabilitat i la sanció a la que s'exposen.

Des d'esta Federació volem insistir en que no hi ha prou en informar des de les administracions que si s'utilitzen artificis marcats CE no s'aplica la ITC-18 i cal afegir que si s'utilitzen arttificis amb marcat CE es deuen seguir les instruccions del fabricant sota risc de sanció.

A més, deuria haver un calendari periòdic fixat per províncies per a donar l'abast i l'oferta necessària a aquelles persones que volen formar-se com a Responsables de Grup CRE i no saben ni on ni quan serà la propera convocatòria. També és important unificar els criteris de formació per tal de no desvirtuar l'essència de la festa en cap lloc de la nostra geografia.

7Els usuaris

Davant el canvi de normativa, la possibilitat de sanció, la falta de campanyes de conscienciació de la tasca realitzada per a salvar les tradicions i les accions de contrainformació per part de determinants fabricants i importadors que veuen perillar el seu mercat, molts usuaris decidixen no seguir utilitzant artificis a les seues festivitats, amb la qual cosa es posa en perill la continuïtat de les manifestacions festives, efecte totalment contrari al que perseguix la ITC-18, que no és altre que permetre la celebració fidedigna de les manifestacions festives més arrelades al nostre territori amb garanties de seguretat i legalitat.

A dia de hui, molta gent creu que per a utilitzar qualsevol tipus de pirotècnia fa falta un carnet, desconeguent que l'acreditació CRE solament és vàlida per a la utilització d'artificis sense marcat CE, bé siguen coets borratxos, trons de bac, trons de metxa, fonts o carretilles, en festes degudament autoritzades pels corresponents ajuntaments.

Un pensament erroni generalitzat és que els menors no poden participar en les manifestacions festives, quan açò depen fonamentalment de l'organitzador, del tipus de participació i del tipus de coets a utilitzar. Per exemple per a fer una cordà infantil o una despertà infantil caldrà demanar coets borratxos o trons de metxa sense marcat CE adequats als menors (a partir de 8 ó 10 anys), que el pare firme una autorització per a participar de forma activa i que els menors (que deuen posseir l'acreditació CRE) disposen d'una assegurança que cubrisca els possibles accidents a estos menors.

Cal destacar que l'assegurança de Responsabilitat Civil front a tercers que contracte l'organitzador deu indicar expressament que cobrix les manifestacions festives realitzades amb artificis sense marcat CE i acollides a la ITC-18, per tal d'evitar sorpreses posteriors degudes a la lletra menuda.